𝓣𝓱𝓮𝓼𝓮 𝓪𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓱𝓪𝓵𝓵𝓮𝓷𝓰𝓮𝓼 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓻𝓪𝓬𝓽𝓲𝓿𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓸𝓿𝓮𝓻𝓬𝓸𝓶𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮𝓶, 𝔀𝓱𝓪𝓽𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓶𝓮𝓪𝓷𝓼 𝓽𝓸 𝓵𝓲𝓯𝓮.
𝓙𝓸𝓼𝓱𝓾𝓪 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓷
این چالش ها هستند که زندگی را جذاب می کنند و غلبه بر آنها ، همان چیزی است که به زندگی معنا می بخشد.
جاشوا مارین
نویسنده وبلاگ